کیک عروسی عجیب

0.773776001384189055 jazzaab ir1 کیک عروسی عجیب
ناتالی سید سرف، حدود ۴۰ ساعت وقت صرف کرد تا مهمانان عروسی اش را به سر بریده خودش و نامزدش مهمان کند! 

0.113252001384189055 jazzaab ir1 کیک عروسی عجیب

این جوان ۲۸ ساله کوشید عروسی متفاوتی برگزار کند و برای این کار، کیکی طراحی کرد که شبیه سر بریده او و همسرش است. هر دو سر به شدت واقعی به نظر می رسند؛ با چشمان بی روح و جان، موهایی لخت و خونی که از گردن قطع شده جاری است.

داماد می گوید که بیشتر مهمانان آن را پسندیدند؛ مگر افرادی چون مادر بزرگش.

0.378200001384189055 jazzaab ir کیک عروسی عجیب
0.576766001384189055 jazzaab ir کیک عروسی عجیب 

 

0.969986001384189055 jazzaab ir کیک عروسی عجیب

0.173874001384189056 jazzaab ir کیک عروسی عجیب